Skip to main content

Natuurtoetsen en Monitoring natuurwaarden

Werkzaamheden en ontwikkelingen kunnen alleen doorgang vinden als deze niet in strijd zijn met de soort- en/of gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming (Wnb), of als vanwege de Wnb een ontheffing wordt verleend. Om dit te onderbouwen moet er een toetsing soortbescherming en/of gebiedsbescherming van de Wnb plaatsvinden. Deze toetsing wordt een Natuurtoets of Quickscan genoemd.

Het uitgangspunt is om wettelijke overtredingen te voorkomen, al of niet door middel van mitigatiemaatregelen en/of planaanpassingen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, moet een vergunning en/of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd worden.

Soontiëns Ecology kan voor u een dergelijke toetsing uitvoeren. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt óf en welke beschermde flora, fauna en habitattypen in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn op basis van vrij beschikbare gegevens uit regionale en landelijke verspreidingsatlassen en –data. Deze literatuurgegevens worden aangevuld met veldwaarnemingen. Door middel van een oriënterend veldbezoek wordt globaal bepaald welke beschermde soorten mogelijk aanwezig zijn op basis van geschikt leefgebied. Deze informatie wordt gebruikt voor de toetsing van (mogelijke) effecten van de ontwikkeling op beschermde flora, fauna en gebieden. In deze toetsing wordt ingegaan op directe en indirecte effecten, en of er noodzaak is voor nader onderzoek en/of een ontheffingsaanvraag.

Monitoring natuurwaarden

Naast het uitvoeren van Natuurtoetsen is een langere periode van monitoring mogelijk. Met een plan op maat kunnen wij de natuurwaarden in een bepaald gebied in kaart brengen en de ontwikkelingen ervan volgen. Naar wens worden hier tussentijdse rapportages over gedaan. Verscheidene aanvullingen hierop zijn mogelijk zoals advies over de inrichting van het betreffende gebied.

EPMAC: Europees monitoringsprogramma amfibieën

EPMAC (Educative and Participative Monitoring for Amphibian Conservation) is een stichting die zich actief inzet voor het monitoren van amfibiepopulaties in bijzondere Europese regio’s. Kern is de samenwerking tussen lokale en internationale experts en lange termijnonderzoek op landschapsschaal. National Park Bialowieza (oerbos in Polen), Natural Park Sierra Norte de Sevilla (zuid-Spanje) en regionaal park Millevache (Limousin, midden-Frankrijk) zijn de huidige onderzoekslocaties.

Jaarlijkse organiseert Soontiëns Ecology voor de stichting een samenwerking met diverse internationale organisaties.