Skip to main content

Mitigerende maatregelen

Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen is het belangrijk, bij zowel grote als kleine projecten, maatregelen te nemen om negatieve effecten van het project op beschermde flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Wanneer mitigerende maatregelen voorkomen dat de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Echter, wanneer de geplande ontwikkelingen of werkzaamheden tot overtredingen van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming leiden moet een ontheffing worden aangevraagd. Om deze te verkrijgen, dienen de negatieve effecten op de soorten zo beperkt mogelijk gehouden te worden door het treffen van mitigerende maatregelen.

Soontiëns Ecology is gespecialiseerd in zowel het opstellen, het uitvoeren als het begeleiden van mitigerende maatregelen. Naast mitigerende maatregelen voortkomend uit een verplichting van de Wet natuurbescherming faciliteren wij ook bij maatregelen welke getroffen worden voor de bescherming van algemenere soorten vanuit de zorgplicht.

Voorbeelden

Voorbeelden van door ons uitgevoerde mitigerende maatregelen zijn het plaatsen van reptielen- en amfibieënschermen, het plaatsen van alternatieve nestelgelegenheden voor onder andere vogels en vleermuizen en het verplaatsen van (waard)planten. Zo heeft Soontiëns Ecology mitigerende maatregelen uitgevoerd voor een kwetsbare populatie maretak. Deze plant had zich gevestigd op populieren in een laan. Veiligheid vereiste een kap van de populieren. Derhalve zijn, in het kader van de Wet natuurbescherming, de bessen en zaden van de marentakken geoogst en op een alternatieve locatie in Eindhoven geïntroduceerd waardoor deze populatie behouden is gebleven.

Wij kunnen zowel adviseren als zorgdragen voor de uitvoering van passende mitigerende maatregelen voor uw project. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.