Landschapsinrichting en landschapsbeheer

Soontiëns Ecology is u graag van dienst bij landschapsinrichting en –beheer gericht op het behoud en de ontwikkeling van specifieke soorten flora en fauna. Dit kunnen beschermde soorten vanuit de Wet natuurbescherming zijn, maar ook gewenste doelsoorten voor een betreffend gebied. Wij hebben alle ecologische kennis in huis om habitattypen en leefgebieden van soorten te optimaliseren.

Beheer- of gebiedsinrichtingsplan

Bij het opstellen van een plan voor een beheerplan of aanpassingen betreffende de inrichting van het gebied kijkt Soontiëns Ecology naar de doelstellingen en de daarbij passende maatregelen die op de korte en lange termijn het landschap geschikt maken voor de gezonde ontwikkeling van de doelsoort.

Soortbescherming- of soortherstelplan

Veel inheemse flora- en faunasoorten hebben het moeilijk in Nederland. Dit komt bijvoorbeeld door degradatie van het leefgebied, door de concurrentie van invasie exoten of doordat reguliere beheermaatregelen niet op inheemse soorten zijn afgestemd. Om deze soorten duurzaam te behouden of populaties te herstellen is een beschermings- of herstelplan op maat nodig. Soontiëns Ecology heeft veel ervaring met het opstellen van dergelijke plannen. De eerste stap is in de regel bepalen hoe de soort veilig te stellen is. Dit plan wordt opgesteld door één van onze ecologen met een uitgebreide kennis van het habitat van de doelsoort. Met het in acht nemen van de soorteigenschappen, habitatpreferenties, knelpunten en mogelijkheden van het terrein zijn aanpassingen welke gunstig zijn voor de soort te bepalen. De uitvoering van deze voorgestelde aanpassingen is te realiseren door onze eigen ervaren medewerkers onder toezicht van een ecoloog. Voor de langere termijn stellen wij een plan op, waarbij planaanpassingen mogelijk zijn en monitoring altijd een essentieel onderdeel vormt.

Liefde voor amfibieën

Amfibieën hebben binnen Soontiëns Ecology een speciale plek. Meerdere herpetologen werken samen aan het behoud van onder andere de knoflookpadden in Drenthe en de Rugstreeppadden in Friesland. Tevens beheren wij voor diverse gemeenten amfibieënpoelen. Samen met onze inspanning voor de Stichting EPMAC: Europees monitoringsprogramma amfibieën (zie ook ‘Natuurtoetsen en Monitoring natuurwaarden’ op deze site) maakt dat dat wij veel kennis en kunde in huis hebben voor de juiste omgang met deze kwetsbare diergroep.