Monitoring natuurwaarden / Quickscans

Quickscan Flora en Fauna

Wij kunnen op uw verzoek een ecologische quickscan Flora en Fauna uitvoeren in het kader van de Natuurbeschermingswet. Deze quickscan is verplicht bij ruimtelijke ingrepen.

De quickscan is bedoeld als een oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. De resultaten van het veldbezoek worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet (met ingang van 1 juni 2016, voorheen Flora- en faunawet). Hieruit volgt een rapport met aanbevelingen over de eventuele stappen die ondernomen dienen te worden.

Monitoring natuurwaarden

Naast een quickscan is een langere periode van monitoring mogelijk. Met een plan op maat kunnen wij de natuurwaarden in een bepaald gebied in kaart brengen en de ontwikkelingen ervan volgen. Naar wens worden hier tussentijdse rapportages over gedaan. Hieraan kan een advies over de inrichting van het gebied gekoppeld worden. Ook kunnen wij de uitvoerende werkzaamheden, die hieruit voortvloeien, voor onze rekening nemen.

Onze specialisaties zijn amfibieën, reptielen, bosecologie en stedelijke ecologie.

EPMAC: Europees monitoringsprogramma amfibieën

Jaarlijkse organiseert Soontiëns Ecology een samenwerking met diverse internationale organisaties EPMAC: een langlopend monitoringsprogramma van amfibieën in Polen, Frankrijk en Spanje.

ACTUEEL

Smient gered tijdens werkzaamheden

| Actuele nieuws | No Comments
Tijdens de inventarisatieronde voor watercrassula samen met Stichting Bargerveen  op Texel kwamen wij deze smient tegen die vast zat in het draad. De vogel is na zijn bevrijding afgeleverd bij…

SOONTIËNS IS OOK GESPECIALISEERD IN